АНАМНЕЗА, Год. VII, 2012, кн. 1-2

 

АНАМНЕЗА, Година VII, брой 1-2 / 2012

СЪДЪРЖАНИЕ


 ПРАВОСЛАВНИТЕ БАЛКАНИ: НЕОБХОДИМИЯТ "ПОЛИШИНЕЛ" НА ИЗТОКА И ЗАПАДА (ОТ ТРАКТАТИТЕ НА КРЪСТОНОСНАТА ПРОПАГАНДА ДО ФАЛМЕРАЙЕР И ЛЕОНТИЕВ)

Александър Николов


 

 THE IMPACT OF THE ATAKA AND THE MRF POLITICAL CAMPAIGN ON THE SOCIETY: (THE CASE OF KARDJALI IN 2009: POLITICAL PARTIES AND ETHNIC COMMUNITIES IN BULGARIA

Gianfranco Brusaporci


 

 КН. НИКОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ. "ПРЕДГОВОР" КЪМ КНИГАТА НА Х. УЕЛС "РУСИЯ В МЪГЛАТА" – КОМЕНТАР НА ФИЛОЛОГА И НА ИСТОРИКА

Галина Петкова, Дарина Григорова


 

 ЦИФРОВАТА ПАМЕТ

Юри Тодоров


 

 БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ЭПИРСКОГО ЦАРСТВА В 1204-1261 ГГ.

С.А. Денисов

  ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ЛЯТНАТА РЕЗИДЕНЦИЯ НА РУМЪНСКАТА КРАЛИЦА МАРИЯ КРАЙ ГР. БАЛЧИК

Вера Дянкова, Люба Пенчева, Магдалина Чавдарова