Тафраджийски, Ив. 20 години от героичната смърт на д-р Йосиф Иванов, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 3.